logo Sykehuspartner
En person i hvit frakk

Regionale IKT-prosjekter

De regionale IKT-prosjektene skal bidra til å utvikle spesialisthelsetjenesten og støtte opp under regional utviklingsplan. Prosjektene gjennomføres i samarbeid med helseforetakene og er organisert i delporteføljer.

Hvert år blir det meldt inn behov for nye digitaliseringstiltak til Helse Sør-Øst/Teknologi og ehelse. Med utgangspunkt i et sett med kriterier, gjør Helse Sør-Øst RHF en første vurdering av hvilke behov som bør utredes nærmere og inngå i behovsporteføljen. Alle helseforetakene er med på å vurdere og prioritere de behovene som bør utredes nærmere med utgangspunkt i vedtatte vurderingskriterier. Beslutningssak om hvilke konsepter som skal starte opp behandles i regionalt porteføljestyre en gang i året. I 2022 ble 40 behov meldt inn, 27 av disse er tatt inn i behovsporteføljen til vurdering. Høsten 2022 vedtok porteføljestyret å starte åtte nye konseptutredninger. Av disse er tre ferdig, tre forventet ferdigstilt sensommer/tidlig høst 2023 mens en er satt på pause og en ikke er startet enda. I tillegg gjennomfører Helse Sør-Øst enkelte konseptutredninger på vegne av de fire regionene. Budsjettrammen for konseptutredninger i 2023 er totalt 10 millioner kroner.

Det er for tiden to konsepter i konseptporteføljen:

 • Automatisert overføring av data til kvalitetsregistre
 • Tidlig ultralyd (pauset)

 

Regional forbedringsportefølje omfatter tiltak knyttet til utvikling av kliniske og administrative tjenester som forvaltes regionalt og realiseres i linjen i helseforetakene.

Utviklingsbehov kan komme fra fagmiljø på foretakene, brukere og leverandører, eller ha sitt utspring i nye myndighetskrav. Det er regional systemeier og -systemansvarlig for ulike tjenesteområder, som håndterer behovene og melder disse videre.

Regionale kliniske tjenesteområder for 2023:​
 • Mor og barn
 • Kurve, medikasjon og pasientmålinger
 • Medikamentell kreftbehandling
 • Laboratorievirksomhet
 • Bildediagnostikk
 • Pasientjournal og -administrasjon
 • Ambulansejournal
 • Data og analyse
 • Felleskomponenter
 • Interaksjon
 • Somatisk behandling
​Regionale administrative tjenesteområder:
 • HR
 • IT for IT
 • Virksomhetsstyring og kvalitetsstøtte
 • Økonomi, innkjøp og logistikk
 • Digitalisering av arbeidsprosesser
Prosjekter og tiltak i forbedringsporteføljen leveres av Sykehuspartner i samarbeid med underleverandører. Forbedringsporteføljen inngår tertialvis i regionale IKT-prosjekters rapportering til porteføljestyret.​

Interregionale konseptutredninger:

 • Verktøystøtte for nye metoder
 • Nasjonalt genomsenter
 • Prehospital journal
 • Deling av multimedieobjekter

 

Sist oppdatert 11.04.2024