logo Sykehuspartner
En mann og en kvinne som ser på et nettbrett

Registerverktøy for forskning

Helse Sør-Øst kartlegger en mulig anskaffelse av et registerverktøy for datainnsamling og analyse i forskningsprosjekter. Brukerne av verktøyet vil i hovedsak være forskere og klinikere i Helse Sør-Øst, men også forskere i øvrige helseregioner og andre samarbeidspartnere utenfor regionen vil kunne få tilgang til en slik løsning via multisenterstudier. Verktøyet skal være enkelt å bruke med «gjør det selv løsninger» for majoriteten av forskningsprosjektene i Helse Sør-Øst. 
 
Prosjektet startet våren 2021 og er planlagt ferdig 2024.
 
 
Fase: Gjennomføring
 

Det er et stort behov for å effektivisere forskningsadministrasjonen i Helse Sør-Øst. Dette er også påpekt av Regional forskningsstøtte (RFST) ved Oslo universitetssykehus, som leverer operative støttefunksjoner til forskere ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst.  
 
Effektiviseringen skal oppnås ved å innføre et registerverktøy med et effektivt prosjekt- og rapporteringssystem og høy grad av selvbetjening for den enkelte forsker.  Verktøyet skal understøtte arbeidsprosesser knyttet til datainnsamling, analyse, tolkning, publisering og lagring/sletting av data. Alle de omlag 2300 forskerne i Helse Sør-Øst skal kunne bruke verktøyet. 
 
 

Potensielt kan 80% av prosjektene som driver med datainnsamling og analyse i forskningsregistre benytte en slik løsning. Verktøyet skal være så brukervennlig at forskerne selv kan gjennomføre prosjekt med ingen eller lite support fra forskningsstøtte. Det er også et mål å sanere flere av dagens eksisterende løsninger.   
 
Til sammen skal dette redusere administrasjonskostnadene og øke smidighet i oppstart og gjennomføring av datainnsamling og analyse i forskningsprosjekter.  Dette vil igjen kunne bidra til å nå målet om å doble antall kliniske studier i Helse Sør-Øst i perioden 2020-2025. 

​Prosjektet startet gjennomføringsfasen i august 2022. Fase 1 omfatter implementering av "inngangsporter" (gatewayer) på nye Radiumhospitalet og nytt sykehus i Drammen og starter andre halvår 2023. Etterfølgende faser på øvrige HF er planlagt, men per nå ikke fastlagt.
 

​Styri​​ngsgruppeleder og prosjektleder 

Styringsgruppeleder:​ Lars Eikvar, Helse Sør-Øst RHF.
Prosjektleder: Egil Utheim, innleid via Sykehuspartner. 
Sist oppdatert 11.04.2024