logo Sykehuspartner
En lege som sjekker en baby

Regionale standarder for integrasjon av medisinteknisk utstyr

​Formålet med prosjektet er å anskaffe standard «inngangsporter» (gatewayer) for å integrere medisinske-teknisk utstyr (MTU) ved helseforetakene i Helse Sør-Øst.
Prosjektet skal også muliggjøre en enhetlig innføring av Digital hjemmeoppfølging (DHO) i regionen ved å etablere et knutepunkt som overfører data fra overvåkningsutstyr hjemme hos pasienten inn til fagsystemer hos helseforetakene.

Prosjektet startet våren 2021 og er planlagt ferdig i 2024.

Fase: Gjen​nomføring

Helseforetakene i Helse Sør-Øst opplever at nye MTU-systemløsninger tar for lang tid å få i drift fordi det er vanskelig, kostbart og tidkrevende å integrere slikt utstyr med de kliniske fagsystemene som allerede er i drift.

Helse Sør-Øst har flere store byggeprosjekter og det er anslått at disse i snitt vil medføre en årlig anskaffelse av MTU til en verdi av 1,6 milliarder NOK.

Samtidig som nye sykehus bygges, arbeides det med å kunne følge opp flere pasienter i deres eget hjem. I dag er det ingen infrastruktur som integrerer slikt utstyr med eksisterende fagsystemer på en god måte. Derfor er det både regionale og nasjonale føringer om at slik infrastruktur må anskaffes og etableres.

Formålet med prosjektet er å bidra til å realisere Helse Sør Øst sin målarkitektur der enkel og sikker informasjonsflyt understøtter gode arbeidsprosesser. «Inngangsportene» (gatewayene) vil sørge for at informasjon fra eksisterende og nye fagsystemer, sensorer og annet utstyr vil være tilgjengelig der klinikere og pasienter trenger dem.

Anskaffelsen av «inngangsporter» for integrasjon av MTU på sykehus vil redusere tid og kostnad som i dag kreves for å kunne integrere nytt medisinsk-teknisk utstyr med systemer som allerede er i drift.

Anskaffelsen av «inngangsporter» for integrasjon av det som kalles Personal Health Devices, vil legge grunnlaget for å kunne gi digital hjemmeoppfølging i Helse Sør-Øst på en standardisert måte.  Fordelen for pasienter blir at de i større grad vil kunne være i egne hjem, samtidig som de er trygge på at de blir overvåket like godt som om de var på sykehuset.
For behandlere vil løsningen gi tilgang til overvåkningsdata uavhengig av hvor pasienten befinner seg og behandlere vil enkelt få oversikt over pasientens helsestatus, og bli varslet om en eventuell forverring.

  • Prosjektet startet gjennomføringsfasen i august 2022
  • Fase 1 omfatter implementering av «inngangsporter» (gatewayer) på nye Radiumhospitalet og nytt sykehus i Drammen og starter andre halvår 2023
  • Etterfølgende faser på øvrige HF er planlagt, men per nå ikke fastlagt

S​tyringsgruppe​​​leder og prosjektleder

Styringsgruppeleder: Jan Olav Høgetveit, Oslo universitetssykehus

Prosjektleder: Egil Utheim, innleid via Sykehuspartner

 

Sist oppdatert 11.04.2024