logo Sykehuspartner
Foto av to ansatte bakfra som ser på en pc-skjerm.

Klinisk legemiddelsamhandling

Prosjektet klinisk legemiddelsamhandling skal bidra til bedre legemiddelhåndtering i Helse Sør-Øst. Målet er å legge til rette for mer enhetlig samhandling mellom fagsystemene elektronisk pasientjournal (DIPS) og regional kurve- og medikasjonsløsning (MetaVision). Dette vi øke pasientsikkerheten og gi bedre systemstøtte for helsepersonell. 
 
Prosjektet skal også sikre sømløs overføring av legemiddelinformasjon mellom aktuelle fagsystemer i regionen og nasjonale tjenester som e-resept, kjernejournal og pasientens legemiddelliste (PLL).  
 
Prosjektet startet våren 2019 og skal etter planen være ferdig i løpet av 2026. 
 
Fase: Gjennomføring 

Det er økende fokus på legemiddelområdet på regionalt og nasjonalt nivå. Eksempler på dette er lukket legemiddelsløyfe, SAFEST (forbedret legemiddelinformasjon fra Statens Legemiddelverk) og pasientens legemiddelliste (PLL). 

Det er i dag for liten grad av samhandling om legemiddelinformasjon mellom fagsystemer som er i bruk innad i Helse Sør-Øst og mot eksterne aktører som kjernejournal (KJ) og reseptformidler (RF). Dette gir ikke den støtten i arbeidsprosessene som klinikere forventer. 

For at legemiddelhåndteringen internt i regionen, og også mot eksterne helseaktører, skal bli bedre, er det viktig å fokusere på samhandling mellom applikasjonene. Dette er også en forutsetning dersom gevinster skal realiseres. 

Noen av disse utfordringene kan løses internt i Helse Sør-Øst, mens andre skaper utfordringer for legemiddelrelatert databehandling på tvers av regionene og omsorgsnivåer og krever derfor tett samarbeid mellom aktører både på regionalt og nasjonalt nivå.  

Målet er å møte helsepersonells behov for en mer effektiv arbeidshverdag, der tilgang til legemiddelinformasjon er mer oversiktlig. Ansatte i helsesektoren skal slippe å dobbeltregistrere pasientens legemidler i ulike systemer. Dette vil blant annet redusere risiko for feilregistrering og bidra til økt pasientsikkerhet. 

Prosjektet skal etablere en samlet og oppdatert liste over pasientens aktuelle legemidler med høy kvalitet og som kliniker har tillit til, samt sikre sømløs overføring av legemiddelinformasjon mellom aktuelle applikasjoner (DIPS og Metavision) og mot nasjonale tjenester. 

Målet er også å oppnå en hensiktsmessig og sikker funksjonalitet for registrering og varsling av legemiddelreaksjon, interaksjoner, dobbelforordning og samstemming. Prosjektet skal i tillegg sikre mottak av pasientens legemiddelliste og legemiddelinformasjon fra Statens Legemiddelverk (SAFEST) i Helse Sør-Øst. Internasjonal standardisering gjennom SAFEST gir nye funksjonelle muligheter, økt kvalitet og muliggjør bedre nasjonal samhandling. 

Prosjektet er i gjennomføringsfase 3 som varer fram til sommeren 2025. 
 

Styringsgruppe og pr​​osjektleder

Styringsgruppeleder: Ulf Sigurdsen, Helse Sør-Øst RHF. 
Prosjektleder: Marit Moen, innleid i Sykehuspartner. 
Klinisk fagansvarlig: Bjørn Hveem, Oslo universitetssykehus.
 
 
Sist oppdatert 11.04.2024