logo Sykehuspartner
Bilde av ansatt i prehospitale tjenester med headset foran 2 skjermer

Nasjonal IKT-løsning for AMK i Helse Sør-Øst

Dagens IKT-løsninger i de akuttmedisinske kommunikasjonssentralene (AMK) er fragmenterte og begrenser muligheten til helhetlig arbeidsflyt på tvers av sentralene. For å imøtekomme behovet for en mer brukervennlig, effektiv, robust og fremtidsrettet løsning, gjennomføres det et interregionalt AMK IKT-prosjekt, som ledes av Helse Vest. Det er også etablert mottaksprosjekter i hver av helseregionene for å ivareta innføring av de nye løsningene.  
 
Nye AMK-løsninger vil blant annet bidra til at helsepersonell er bedre rustet til å besvare medisinske nødsamtaler (113) og gi råd når det er nødvendig. I tillegg vil AMK-sentralene kunne avlaste hverandre i større grad enn i dag. 
 
Mottaksprosjektet i Helse Sør-Øst pågår og planlegger pilotering og utrulling i AMK-sentralene i løpet av 2024. 
 
Fase: Gjennomføring
 

AMK-sentralenes hovedoppgave er å besvare medisinsk nødtelefon 113, vurdere behovet for akutt helsehjelp, fastsette hastegrad, gi profesjonell veiledning til innringer og å sette i verk nødvendige tiltak som utrykning og koordinering av innsats. AMK-sentralene koordinerer et stort antall ambulanseoppdrag både med bil, båt og luftambulanse. 
 
Etablering og drift av de akuttmedisinske kommunikasjonssentralene (AMK) og medisinsk nødnummer 113 er en del av ansvaret til de regionale helseforetakene. Fem av landets 16 AMK-sentraler befinner seg i Helse Sør-Øst: AMK Oslo, AMK Vestfold og Telemark, AMK Innlandet, AMK Sørlandet og AMK Vestre Viken. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2015 de regionale helseforetakene i oppdrag å samarbeide om en felles anskaffelse av ny og mer helhetlig AMK IKT-løsning som tilfredsstiller kravene til en moderne kommunikasjonsløsning. 
 
Anskaffelse av ny AMK IKT-løsning med tilhørende kartløsning (GIS/logistikk) ble gjennomført høsten 2020. Styrene i alle de fire helseregionene ga sommeren 2020 sin tilslutning til å inngå en interregional avtale for ny AMK IKT-løsning. Locus Solutions AS er leverandør. 
 
Parallelt med AMK-prosjektet anskaffet Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF ny kommunikasjonsløsning til akuttkjeden. Denne vil integreres med den nye AMK-løsningen. 

Nye AMK IKT-løsninger vil bidra til at landets AMK-sentraler får bedre teknologistøtte til å løse de daglige oppgavene og til å håndtere større akutte hendelser. I tillegg vil AMK-sentralene kunne avlaste hverandre i større grad enn i dag både innad i regionen og på tvers av regioner. 

En ny kommunikasjonsløsning vil gjøre det mulig å drifte løsningene mer effektivt. Løsningen sikrer også bedre utnyttelse av neste generasjons nødnett, og gir mer robuste og fleksible tjenester ved at kapasitet kan utvides etter behov.  

Implementeringsfasen i det interregionale AMK IKT-prosjektet er delt i tre faser: 
 
Fase 1 - Erstatte dagens AMK-løsning med ny AMK-løsning med robust teknisk plattform. Løsningen skal i hovedsak ha samme funksjonalitet som dagens løsninger med noe tillegg. Omfanget holdes på dette nivået for å redusere risiko ved innføring. 
 
Fase 2 - Innføre ny funksjonalitet for å støtte samordnet respons i spesialisthelsetjenesten, støtte sammenhengende akutte pasientforløp, og legge til rette for sømløs håndtering av pasientforløp. Innføringen vil gjøres etappevis i samarbeid med valgt leverandør. 
 
Fase 3 - Ta i bruk innovativ funksjonalitet for ytterligere å øke kvaliteten og understøtte oppgavene til AMK-sentralene. Mye av denne teknologien er fortsatt under utvikling. 
 
Det interregionale AMK IKT-prosjektet dekker fase 1 og 2 over, men ikke fase 3. Prosjektet planlegger pilotering og utrulling i AMK-sentralene i 2024. Løsningene skal piloteres ved AMK Bergen og AMK Oslo før videre utrulling til øvrige AMK-sentraler. 
 


 

Styringsgruppe og prosjektleder

Styringsgruppeleder:  Gry Hege Jerijervi, Helse Sør-Øst RHF
Prosjektledere:
Arild Østergaard, Oslo universitetssykehus
Mona Syversen, Sykehuspartner. 

 

Foto: Vestre Viken

Sist oppdatert 11.04.2024