logo Sykehuspartner
Kvinnelig doktor med ipad

Regional EPJ modernisering

Prosjektet regional EPJ modernisering skal bidra til at funksjonalitet i pasientadministrasjon (PAS) og elektronisk pasientjournal (EPJ) moderniseres og kan videreutvikles. Dette er sentralt for å kunne ivareta kvalitet i behandling, pasientsikkerhet og pasientmedvirkning. Det er også viktig for å sikre etterlevelse av gjeldende, varslede og forventede føringer og krav fra myndighetene.  
 
Prosjektet er ett av flere prosjekter i Helse Sør-Øst som arbeider med å utvikle og modernisere pasientjournalsystemene. Hovedtiltakene er å få på plass løsninger som gjør informasjonsdeling mellom behandlingssteder sikrere og enklere, og å innføre et mer moderne journalsystem. Målet er tryggere, enklere og mer effektiv pasientbehandling. 
 
Fase: Gjennomføring 

Helse Sør-Øst har behov for å utvikle sine helsetjenester for å møte nye behov i befolkningen. Sentrale pasientjournalsystemer må fortløpende videreutvikles for å understøtte nye og endrede helsetjenester og tilhørende arbeidsprosesser for ulike grupper av personell.  

Helseforetakene i Helse Sør-Øst må skifte fra dagens PAS/EPJ-system med begrensede muligheter for videreutvikling (DIPS Classic), til et teknologisk mer moderne PAS/EPJ som kan utvikles og møte viktige behov for modernisering av funksjonalitet. En overgang til neste generasjon av DIPS (DIPS Arena) vurderes nødvendig. 

Prosjektet skal også legge til rette for mer fleksibel og raskere innføring av ny og forbedret funksjonalitet. 

 • Bedret funksjonalitet og økt pasientsikkerhet. 
 • Evne til å innfri myndighetskrav. 
 • Styrket informasjonssikkerhet. 
 • Enklere/raskere arbeidsprosesser. 
 • Økt endringsevne: raskere/mer fleksible oppgraderinger og innføring av ny funksjonalitet. 
 • Evne til strukturering av journal. Økt gjenbruk av registreringer, automatisering av prosesser, dataintegrering. Bedre grunnlag for kvalitetsarbeid. 
 • Evne til å støtte nasjonale tjenester, samhandling og pasientmedvirkning. 
 • Smartere bruk av PAS/EPJ for bedre helsetjenester. 

 • ​Gjennomføringsfasen skal ferdigstilles i 2025. Dette innebærer å:
  • Etablere en sentralisert felles infrastruktur med alle helseforetak i én felles database
  • ​Innføre DIPS Arena for alle helseforetak i Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus innførte DIPS Arena i klinikk psykisk helse og avhengighet i mai 2022 og breddet til somatikken i mai 2023.Videre utrulling i regionen: Sykehuset Telemark/Betanien Hospital november 2023, Vestre Viken og Sykehuset i Vestfold våren 2024 og Sørlandet sykehus høsten 2024. Deretter følger de andre helseforetakene i regionan fram mot avslutning i prosjektet høsten 2025. 

 
 

DIPS Arena på 2 min

Styringsgruppe og prosjektleder

Styringsgruppeleder: Rune Simensen, Helse Sør-Øst RHF.
Hovedprosjektleder: Stein H. Hagen, Sykehuspartner.

 

Sist oppdatert 11.04.2024