logo Sykehuspartner
En kvinnelig kliniker som gjør en måling av en kvinnelig pasient i seng.

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe

Prosjektet har som mål å etablere en regional standard for lukket legemiddelsløyfe som kan innføres ved alle helseforetakene i regionen og omfatte alle administrasjonsformer og type legemidler. Standarden inkluderer også arbeidsprosesser.
 
Lukket legemiddelsløyfe kan bidra til å ta tiden tilbake til pasientbehandling for klinkerne. Prosjektet arbeider med å finne kombinasjonen av de fremtidige standardene og modellene som gir best verdi for helseforetakene. Det vil være viktig å se på tilsvarende forbedringer i arbeidsprosessene og sørge for at de regionale standardene tilpasses arbeidsflyten på forskjellige avdelinger og poster. 
 
Prosjektet startet våren 2020 og skal etter plan være ferdig i 2025. 
 
Fase: Gjennomføring  

Skader som skyldes feil bruk av legemidler er blant de vanligste pasientskadene i Norge. Dette skyldes at dagens arbeidsprosesser ikke er optimale og at mange legemidler ikke kan kontrolleres elektronisk. 
 
Lukket legemiddelsløyfe er en metode for å sikre at pasienter i sykehus får rett legemiddel, i rett dose, til rett tid og på rett måte. Når alle trinnene i håndtering av legemidler støttes av elektroniske løsninger og henger godt sammen, kalles dette lukket legemiddelsløyfe. En slik elektronisk løsning gjør det lettere å kontrollere legemidlene som deles ut opp mot ordinerte legemidler og å sikre pasientens identitet. 
 
Innføringen av regional kurve- og medikasjonsløsning (lenke) på alle helseforetakene i regionen har lagt grunnlaget for den elektroniske støtten som trengs for ordinasjon, klargjøring, administrasjon og observasjon av effekt av legemidler. 

En regional standard for lukket legemiddelsløyfe skal gi bedre kvalitet og færre legemiddelfeil. Løsningen vil også bidra til å effektivisere logistikk og kliniske arbeidsprosesser knyttet til legemidler. 

Flere av helseforetakene har i dag aktiviteter eller prosjekter knyttet til lukket legemiddelsløyfe. Etableringen av en regional standard vil kunne gi bedre utnyttelse av ressursene og også gi stordriftsfordeler, felles arbeidsprosesser og sammenlignbare målinger av forbedringsarbeid i hele Helse Sør-Øst. Løsningen legger også til rette for å hente ut mange av gevinstene knyttet til innføringen av elektronisk kurve og medikasjonsløsning. 

Styrin​​​​gsgruppe og prosjektleder 

Styringsgruppeleder: Ulf Sigurdsen, Helse Sør-Øst RHF. 
Prosjektleder: Arve Melum, innleid til Sykehuspartner.

​​
I opptaket under oppsummerer Akershus universitetssykehus og Sykehuset Telemark sine erfaringer med innføring av den regionale standarden. Fra webinaret til Nasjonalt senter for e-helseforskning om digital legemiddelhåndtering.

Foto: Sykehusapotekene

Sist oppdatert 11.04.2024