logo Sykehuspartner
bilde av blodprøvebeholder

Pasientens prøvesvar

Pasientens prøvesvar er en nasjonal tjeneste som skal gjøre det mulig å dele laboratorie- og radiologisvar mellom behandlingsnivå, uavhengig av hvem som har bestilt undersøkelsen og hvor den er utført. 

Helsepersonell som behandler pasienten, kan slippe å etterlyse informasjon hos andre kilder, noe som kan bidra til raskere diagnostisering og bedre kvalitet. 

Innbyggere vil få tilgang til alle sine prøvesvar på helsenorge.no, og kan ta et større eierskap til prøvesvarene og hvem som skal få tilgang til dem. 

Fase: Planlegging

Prosjektet pasientens journaldokumenter bygger opp under målet om at nødvendige helseopplysninger skal følge pasienter gjennom hele pasientforløpet, uavhengig av hvor behandlingen gis. 

I dag finnes det ingen samlet oversikt over laboratorie- og radiologisvar. Helsepersonell som trenger tilgang til dette, må ofte etterspørre informasjon via telefon, brev eller faks. I mange tilfeller vet man ikke hvor prøvesvarene er lagret, og må dermed ta blodprøver eller røntgenbilder på nytt. 

Helsepersonell kan med denne tjenesten sammenligne prøvesvar med tilsvarende undersøkelser gjennomført på et tidligere tidspunkt, eventuelt i en annen del av helsetjenesten. 

Helseforetakene i Helse Sør-Øst vil først dele eksternt rekvirerte prøvesvar, deretter internt rekvirerte prøvesvar. Det betyr at vi først begynner å dele prøvesvar som er bestilt av eksterne leger eller klinikker, og senere – som del av DIPS Arena – vil kunne dele prøvesvar som er bestilt av egne leger.

Alle prøvesvar vil vises i en egen fane i Kjernejournal.

Gjennom Kjernejournal er også enkelte av pasientens journaldokumenter tilgjengelig.

 

En ambisjon med pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal er å bidra til at pasienten skal oppleve færre sprøytestikk og mindre radiologisk stråling ved at antall prøver, analyser og radiologiske undersøkelser reduseres.

Pasientens prøvesvar skal bidra til å styrke pasientsikkerheten og tilrettelegge for mer effektiv ressursbruk. Det er også et mål å redusere uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten hvor årsaken er manglende tilgang til prøvesvar.

Pasient har mulighet for å reservere seg mot deling av enkeltprøvesvar eller mot deling av alle prøvesvar (gjennom helsenorge.no).

Hvis den som rekvirerer prøven på rekvireringstidspunktet tror at prøvesvaret kan inneholde resultater som krever samtale med pasient, kan visning utsettes slik at man rekker å kontakte pasienten før vedkommende selv kan se resultatet.

I utgangspunktet skal bare prøver og røntgen som er utført som del av helsehjelp deles. Svar på blodprøver som er tatt f.eks. som del av mulig politisak, er ikke inkludert.


Les mer hos Norsk helsenett.

 

Prosjektet startet i Helse Sør-Øst i 2023 og skal etter plan være ferdig i 2026.

Helse Sør-Østs oppdrag er å delta i de nasjonale fora som bestemmer endelig design og funksjonalitet, samt å bidra til test for å kvalitetssikre god og helsefaglig korrekt visning av prøvesvar i løsningen.

Styringsgruppelede og prosjektleder 

Styringsgruppeleder: Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF

Prosjektleder: Mariann Seland, Sykehuspartner

Sist oppdatert 03.06.2024