logo Sykehuspartner
To helsepersonell foran skjerm som viser belegg, ventetid, måltid osv.

Regional løsning for helselogistikk

Prosjektet helselogistikk skal forbedre logistikken i sykehusene, blant annet ved hjelp av løsninger som gir bedre oversikt over inneliggende pasienter og raskere tilgang til prøvesvar for behandlere. Det skal også bli enklere å klargjøre pasientrom og bestille portører, og mobiltelefonen vil bli et mer nyttig redskap i en travel hverdag.  
 
For pasientene betyr helselogistikk at de selv skal kunne registrere seg ved ankomst til sykehuset og betale digitalt ved avreise. De kan også få bedre oversikt over beregnet ventetid og bli varslet på mobil ved forsinkelser.    
 
Fase: Gjennomføring 

Helselogistikk skal gjøre det lettere å administrere pasientflyt og bedre effektiviteten på sykehusene. Dette svarer på et ønske som flere helseforetak har hatt i mange år. Helseforetak som skal ta i bruk nye bygg, forutsetter bruk av slike løsninger for å kunne drifte mer effektivt.  

Prosjektet har anskaffet IKT-løsninger som skal støtte prosessforbedringen på tre delområder: 

 • Innsjekk og oppgjør 
 • Styring av pasientflyt og ressurser
 • Intern kommunikasjon og varsling på mobil 
Leverandører ble valgt før jul 2020. Imatis ble tildelt områdene «innsjekk og oppgjør» og «styring av pasientflyt og ressurser», mens Ascom ble tildelt området «internkommunikasjon og varsling på mobil». 

Helseforetakene skal selv gjennomføre prosjekter som forbedrer prosesser og organiserer deler av sykehuset på bedre måter. Tilhørende IKT-støtte kan innføres stegvis og modulbasert på bestillinger fra helseforetakene. Arbeidet er i tråd med et av satsingsområdene i regional utviklingsplan om mer tid til pasientrettet arbeid. 

Prosjekt helselogistikk skal bidra til å forbedre og styrke pasientflyten i helseforetakene på kort og lang sikt og å øke effektiviteten i pasientbehandlingen.  

Dette skal realiseres gjennom:  

 • Sanntidsstyring: Informasjon gjøres tilgjengelig for ansatte uten tidsforsinkelse. 
 • Forenkling av hverdagen ved å redusere dobbeltregistreringer, automatisere oppgaver og flytte oppgaver til pasienter. 
 • Bedre styringsinformasjon over pasientforløp, aktivitet, bemanning og kapasitet. 

Målet er å fjerne unødvendig venting både for pasient og helsepersonell, og ved hjelp av selvbetjeningsløsninger gjøre pasientene mer selvhjulpne.  


  Styret i Helse Sør-Øst besluttet i styremøtet i april 2021 å starte utprøving av helselogstikk på enkeltavdelinger ved helseforetak i regionen. Prosjektet startet våren 2019 og skal etter plan avsluttes høsten 2024.

  ​​Styringsgruppe og prosjektleder 

  Styringsgruppeleder: Eli Stokke Rondeel, Sykehuspartner. 
  Prosjektleder: Eldrid Schei, innleid til Sykehuspartner.

  Sist oppdatert 11.04.2024