logo Sykehuspartner
En person som bruker et medisinsk utstyr

Nasjonal løsning for multimonitor i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst har deltatt i et nasjonalt prosjekt for å anskaffe nye multimonitorer til bruk i ambulansetjenesten. Anskaffelsen omfatter både medisinsk teknisk utstyr (MTU) som monteres i ambulansene, og en IKT-løsning for samhandling mellom ambulanse og intrahospitalt personell, primært kardiologer, men også andre spesialister.  

 
Det er etablert et interregionalt prosjekt for å implementere en nasjonal plattform. Nasjonal løsning for multimonitor i Helse Sør-Øst er et regionalt mottaksprosjekt, som både skal bidra inn i det interregionale prosjektet og sikre at løsningen blir implementert på en sikker og effektiv måte i Helse Sør-Øst. Målet er at løsningen tas i bruk av helseforetakene så raskt som mulig.  

Prosjektet startet i november 2022 og skal etter plan være ferdig i desember 2024.

  
Fase: Gjennomføring 

For flere av helseforetakene haster det med å skifte ut dagens multimonitorer. Utstyret er nær «end-of-life» og det er vanskelig å finne reservedeler ved eventuelt sammenbrudd.  
Uten multimonitorer vil det mangle livsviktig utstyr i ambulansene, som eksempelvis hjertestarter og utstyr for overvåking av hjerte (EKG) og andre vitale parametere. Det vil heller ikke være mulig å samhandle med intrahospitalt personell. Denne samhandlingen er viktig for å kunne konsultere spesialister og for at akuttmottakene skal kunne forberede seg til innkommende pasienter.  

Leveransene i prosjektet vil bidra til å sikre drift av livsviktige tjenester slik at pasienten får rask, trygg og effektiv helsehjelp.  
Arbeidsflyt og nye løsninger vil bidra til at ambulansepersonellet kan ha fokus på pasientbehandling og til at intrahospitalt personell som konsulteres, har tilgang til all relevant informasjon på enklest mulige måte, i færrest mulig arbeidsflater. Akuttmottak som tar imot pasienter, vil ha god oversikt over pasienter som ankommer og enkel tilgang til relevant informasjon. 
Løsningen støtter opp under Helse Sør-Øst sitt målbilde for prehospitalt område og bidrar til en mer enhetlig og effektiv dokumentasjon og samhandling i Helse Sør-Øst og på sikt også mellom regionene.  

Den nye løsningen vil implementeres i to trinn. Første trinn sikrer at helseforetakene kan kjøpe inn nye multimonitorer og ta i bruk en enklere form for samhandling så raskt som mulig. I trinn to vil all funksjonalitet være klar til å tas i bruk, og samhandling vil skje via prehospital ambulansejournal som vil være «navet» i den prehospitale kjeden.   
 
Første helseforetaket vil ta i bruk løsningen i mars 2024. Utviklingen mot endelig løsning vil fortsette parallelt og er planlagt å ferdigstilles i andre kvartal 2024.  
 
I henhold til plan vil løsningen tas i bruk av alle helseforetak som har lokalt budsjett for å kjøpe inn nye multimonitorer i 2024.  

Styringsgruppeleder: Gry Hege Jerijervi, Helse Sør-Øst RHF 
Prosjektleder: Maria E Nilsson, Sykehuspartner  

Sist oppdatert 11.04.2024