logo Sykehuspartner
Foto av en mann i grønn klinikerdrakt som går i en sykehuskorridor.

Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst

Det er behov for å effektivisere og profesjonalisere driften av eiendomsporteføljen i Helse Sør-Øst. Prosjektets mål er å legge til rette for å innføre felles digitale eiendomsadministrative- og driftstekniske systemer i regionen. Alle oppgaver og fagområder innenfor fasilitetsstyring (FM) og byggeprosjekter i alle faser, fra tidlig fase til gjennomføring, skal dekkes av konseptutredningen.  
Konseptfasen startet i august 2021. Planen er å starte en planfase i mars 2022 med påfølgende anskaffelser av verktøy/systemer. 
 
Fase: Gjennomføring

Planleggings- og byggeprosesser har det siste tiåret blitt digitalisert og BIM-modeller (bygningsinformasjonsmodellering) brukes nå i alle prosjekter. Overgangen fra ferdig byggeprosjekt til driftsfasen skjer imidlertid i stor grad manuelt ved å overføre informasjon fra prosjektverktøyene til driftsverktøy og fagsystemer. Disse verktøyene/systemene er ofte forskjellig fra ett helseforetak til ett annet, til tross for at oppgavene som skal løses er de samme. Det koster mye å gjennomføre dataoverføringen på denne måten, og risikoen for feil er større enn ved en automatisert prosess. Mye informasjon kan gå tapt underveis og det er også vanskelig å finne igjen informasjon fordi BIM-modellens datasamling ikke er integrert i applikasjoner for eiendomsdrift. De mange og til dels overlappende applikasjonene som benyttes i eiendomsdrift krever også spesialisert opplæring og forvaltning hos Sykehuspartner. 
 

Alle prosjekterende bruker i dag verktøy som etablerer en form for BIM-modeller. Det legges imidlertid nå stor vekt på å berike modellene både for å oppnå en digital byggeplass med et minimum av tradisjonelle tegninger og andre dokumenter, og for å ha den informasjon og dokumentasjon som trengs for driftsfasen, i eller knyttet til modellen.  

For helseforetakene er det viktig at gevinstene av digitaliseringen kommer byggeieren til gode. Den antatt største økonomiske effekten av en digital plattform ligger i byggets driftsfase. En digital plattform inneholder et relevant utdrag av alle data som blir lagt inn i BIM underveis i byggeprosessen og gir full oversikt over alle tekniske installasjoner, materialbruk og andre forhold som er avgjørende for å drifte bygget mest mulig effektivt. I tillegg inneholder en digital plattform informasjon om bygget i «sann tid», eksempelvis informasjon om temperatur og inneklima, menneskelig tilstedeværelse, energiforbruk m.m. De som har jobbet med digitale plattformer i bygge- og eiendomsbransjen erfarer at det øker byggets verdi for både eier og bruker, og at kostnadene over tid langt betaler seg selv. 
 

    Styringsgruppeleder​ og prosjektle​​der 

    Styringsgruppeleder: Anne-Hilde Bråtebæk, Helse Sør-Øst RHF. 
    Prosjektleder: Tormod Larssen, Sykehuspartner/Sykehusbygg.
    Sist oppdatert 11.04.2024