logo Sykehuspartner
Smilende lege med pasient

Felles journalløsninger

For å skape gode pasientforløp kreves en helhetlig tilnærming der pasientforløp, arbeidsflyt i sykehuset og teknologi ses i sammenheng. Vi har derfor de siste årene innført mye ny teknologi som skal støtte helsepersonellet i deres arbeidshverdag, og effektivisere driften av sykehusene. Dette skjer i nært samarbeid med sykehusene og Sykehuspartner​ som er regionens leverandør av felles IKT-tjenester, og underleverandører i markedet.

Her er noe av det vi jobber med:

I Helse Sør-Øst RHF arbeider vi med å videreutvikle de regionale elektroniske journalløsningene slik at de kan understøtte beste praksis og redusere uønsket variasjon i pasientbehandlingen. 

Et eksempel på dette er etableringen av en felles elektronisk kurve- og medikasjonsløsning​ som gir alle behandlere en samlet oversikt over observasjoner og målinger for enkeltpasienter. 

​Et annet eksempel er arbeidet med lukket legemiddelsløyfe, der målet er å sikre at pasienter i sykehus får rett legemiddel, i rett dose, til rett tid og på rett måte.​


Et viktig område vi jobber med, er hvordan pasienter kan ta større medansvar i egen behandling og samtidig føle seg ivaretatt.

Vi ser blant annet på hvordan pasientens behov kan styre mer av kontakten med sykehuset, i stedet for at oppfølgingen må skje på et forhåndsavtalt tidspunkt 

Vi har også digitalisert brevene vi sender til pasienter, og gir mulighet for at de kan følge med på henvisningen sin digitalt. Pasienten kan også gi beskjed til sykehuset hvis oppsatt time ikke passer. De digitale tjenestene er et tilbud til pasienter som har en brukerprofil på helsenorge.no

Vi arbeider for bedre samhandling om pasienten, uavhengig av om det er fastlege, kommunehelsetjeneste eller sykehus som har behandlingsansvaret. Viktige tiltak er å sikre bedre kommunikasjon og fordeling av oppgaver i pasientforløpet. ​

Helse Sør-Øst bidrar til utvikling av flere nye løsninger for informasjonsdeling mellom behandlere, og jobber med dette i flere regionale og nasjonale prosjekter. Eksempler er Regional EPJ modernisering ​, kjernejournal dokumentdeling ​og klinisk legemiddelsamhandling.

Bedre mulighet for å dele helseopplysninger skal bidra til å gi bedre helsehjelp og til å styrke pasientsikkerheten. Samtidig kan innbyggere sperre eller begrense deling hvis de ønsker det. Dette kan gjøres på helsenorge.no eller ved å kontakte det aktuelle behandlingsstedet.

Dette omfatter blant annet mer effektiv deling av svar/beskrivelser fra ulike helseundersøkelser, som for eksempel blodprøver, patologiske prøver, radiologiske undersøkelser, andre medisinske bilder og spesialistundersøkelser, samt mer spesialisert informasjon knyttet til spesifikk behandling.​

Les mer o​​m digital patologi​.

​​​Les mer om videreutvikling av regionale løsninger i Helse Sør-Øst​


Sist oppdatert 11.04.2024