logo Sykehuspartner

Strategier og styringsdokumenter

Regional delstrategi for teknologiområdet understøtter Helse Sør-Østs regionale utviklingsplan og ligger til grunn for prioriteringen i porteføljene. Delstrategien har som mål å realisere det nasjonale målbildet om bedre journaltjenester, og å ta i bruk ny teknologi for bedre helsehjelp.

Regional delstrategi for teknologiområdet 

Regional utviklingsplan 2040 - Helse Sør-Øst RHF 

Utviklingsplan for Sykehuspartner 

Styringsdokument for porteføljestyring i Helse Sør-Øst 

Dokumentet inngår i Helse Sør-Østs samlede IKT-styringssystem som er del av virksomhetsstyringssystemet. Dokumentets formål er å definere det spesifikke styringssystemet innenfor IKT-styringsområdet prosjekt-, program- og porteføljestyring. 

Gevinst- og endringsarbeidet i Helse Sør-Øst har et helhetlig perspektiv på teknologi, arbeidsprosesser og organisasjonsutvikling. Dette innebærer å planlegge, prioritere og levere de endringsinitiativ som gir størst gevinst for regionen. Fokuset er hvilke effekter/gevinster tiltakene skal bidra til, og hvilke endringer som må til i linjeorganisasjonen for at disse skal kunne realiseres.

Styringsdokument for gevinst- og endringsarbeid.

Et viktig ledd i dette er å styrke kompetansen og etablere felles praksis for gevinst- og endringsarbeid på tvers av helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Det er derfor etablert et regionalt nettverk for gevinst- og endringsarbeid i Helse Sør-Øst der alle helseforetakene i regionen er representert.

Mandat for regionalt nettverk for gevinst- og endringsarbeid

Helseforetakene i Helse Sør-Øst rapporterer hvert tertial på utvalgte regionale gevinstindikatorer. 

 

Det er utarbeidet en rekke regionale standarder for sporing og lokalisering av gjenstander og personer. Dette omfatter blant regional referansearkitektur og veiledere for automatisk identifikasjon og datafangst ved bruk av entydig strekkoding (GS1), herunder teknisk profil for pasientmerking og pasientarmbånd, legemidler, sterilforsyning, ansattkort, eiendel og lokasjon. Målgruppen for disse dokumentene er primært medarbeidere på helseforetakene med ansvar for identifikasjon og sporing av utstyr og varer, samt medarbeidere ansvarlig for implementering av IKT‐system.

Se oversikt over utarbeidede dokumenter.

Dokumentene finnes i sin helhet vårt prosjektstyringssystem Clarity (krever tilgang).Ønsker du tilgang til noen av disse dokumentene kan du kontakte avdeling for porteføljestyring

Sist oppdatert 03.06.2024