logo Sykehuspartner
Logo

Byggeprosjekter

Ingen nye sykehus uten Sykehuspartner! Sykehuspartner har en helt sentral rolle i hele 11 byggeprosjekter de neste 9-10 årene. Det blir hverken storbylegevakt i Oslo i 2023 eller nye Rikshospitalet i 2031 uten at Sykehuspartner sørger for at all IKT er etablert og fungerer.

Når det bygges et nytt sykehus har Sykehuspartner en helt sentral rolle. Det er mye IKT som skal etableres, og som drifts- og forvaltningsansvarlig for IKT-porteføljen i Helse Sør-Øst, er Sykehuspartner ansvarlig for at IKT-infrastruktur og nettverk, samt kliniske og administrative systemer er etablert og fungerer når et nytt sykehus åpner.

Nye løsninger til nytt sykehus skal som hovedprinsipp implementeres i eksisterende sykehus for å sikre opplæring av medarbeidere og bygge kompetanse for å redusere risiko i forbindelse med innflytting. Et byggeprosjekt deles derfor inn i tre faser:

 • Fase 1: Utvikle ny IKT til nytt sykehus i eksisterende bygg.
  Innebærer innføring av lokale og regionale IKT-systemer og infrastruktur i eksisterende sykehus i god tid i forkant av flyttingen.
 • Fase 2: Etablere IKT i nytt bygg.
  Omfatter etablering av IKT-systemer for byggnær IKT, medisinskteknisk utstyr og tekniske støtte-/logistikksystemer, samt integrering med løsninger i eksisterende sykehus før flytting og full ibruktakelse.

 • Fase 3: Videreutvikle IKT etter ibruktakelse av nytt bygg.
  Videreutvikling av IKT-systemer for å forbedre løsninger og hente ut /realisere gevinster i nytt sykehus. 

 

 • Prosjektledelse og rådgivning
 • Arkitektur og design
 • Sikkerhet- og risikovurderinger
 • Infrastruktur – nettverk, datarom, lagring, telefoni, logistikk
 • Oppkobling av administrativt, bygg- og medisinskteknisk utstyr
 • Tilpasning av kliniske og administrative applikasjoner

 • IKT-plan – det etableres i byggeprosjektet en omforent plan for IKT som skal etableres på et nytt sykehus. Byggherre, helseforetaket og Sykehuspartner samarbeider tett om å realisere tiltakene beskrevet i denne planen.

 • Løsningsfabrikken - for å sikre at Sykehuspartner skal kunne levere det omfanget som er avtalt, er det etablert en leveransemetodikk som understøtter en effektiv måte å organisere og gjennomføre Sykehuspartners leveranser til byggeprosjektene på. Løsningsfabrikken jobber smidig med å tilgjengeliggjøre Helse Sør-Østs IKT-infrastruktur slik at leverandører kan koble opp og konfigurere sine løsninger og utstyr i det nye sykehuset.

Sykehuspartner HF har etablert en egen avdeling med seniorkompetanse innen prosjektledelse og styring av IKT-leveranser til nye sykehus. Vår portefølje består av følgende byggeprosjekter:

 • OUS - Oslo Storbylegevakt (ibruktakelse 22. november 2023)

 • OUS - Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet (april 2024)

 • VVHF - Nytt sykehus Drammen (oktober 2025)

 • OUS - Ny Sikkerhetspsykiatri (Q3-2026)

 • OUS – Livsvitenskapsbygget (Q1-2027)

 • AHUS - Nytt bygg for psykisk helsevern Nordbyhagen (Q4-2026)

 • AHUS – Nytt kreft- og somatikkbygg Nordbyhagen (Q4-2026)

 • STHF – Utvidelse somatikkbygg og nytt strålesenter Skien (Q1-2026)

 • SIHF – Nytt sykehus Innlandet (ikke vedtatt)

 • OUS – Nye Aker (Q4-2031)

 • OUS – Nye Rikshospitalet (Q4-2031)

 

For mer informasjon om Sykehuspartner HFs arbeid med nye sykehus, ta kontakt med

 • Sven-Erik Wilmo, avdelingsleder Prosjektledelse Bygg IKT    

eller det henvises til Helse Sør-Øst RHFs nettsider vedrørende det enkelte byggeprosjekt: 

Hovedformålet med M365-prosjektet er å etablere og innføre en felles regional plattform for sikker og effektiv kommunikasjon og samhandling, basert på Microsoft sin skybaserte og moderne samhandlingsplattform.  

Innføringen av Microsoft 365 vil erstatte mange av dagens utdaterte eller fragmenterte samhandlingsløsninger, og knytte regionens ansatte og deres eksterne samarbeidspartnere tettere sammen på én og samme plattform.  

Innføringen bidrar til en mer moderne og fremtidsrettet arbeidsplass, og understøtter flere av målsetningene i Regional utviklingsplan 2040, herunder; nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi, reduksjon av variasjon, utvikling av kompetanse, og mer tid til pasientrettet arbeid gjennom økt effektivitet og redusert tidsbruk på administrative oppgaver.  

Prosjektet har følgende overordnede gevinstområder:  

 • Økt effektivitet  
 • Økt medarbeidertilfredshet  
 • Bedre sikkerhet og personvern  
 • Reduserte kostnader  

Prosjektet og etablering av Microsoft 365-plattformen i Helse Sør-Øst, eies, ledes og driftes av Sykehuspartner HF. Prosjektet er basert på smidig (stegvis) tilnærming til prosjektgjennomføringen. Det regionale prosjektet jobber tett med helseforetakenes lokale mottaksprosjekter rundt den tekniske løsningen samt brukeradopsjon og opplæring. Prosjektet avsluttes 31.12.24. 

 

Sist oppdatert 03.06.2024