logo Sykehuspartner

Slik jobber vi med åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden, og sikre tilgang til informasjon.

Loven pålegger virksomhetene å gjennomføre aktsomhetsvurderinger (risikovurderinger) for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Et hovedmål med OECDs retningslinjer er at næringslivet skal bidra til bærekraftig utvikling. Et sentralt element i OECDs retningslinjer er forventinger om at selskapene gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø.

Loven pålegger også virksomhetene en informasjonsplikt. Plikten til å gi informasjon innebærer at Sykehuspartner HF på forespørsel skal kunne oppgi blant annet hvilke tiltak som er iverksatt for å trygge tilfredsstillende arbeidsforhold hos egne ansatte, innleide og i leverandørkjeden.​

Hva gjør Sykehuspartner HF for å oppfylle krav i loven?

Sykehuspartner HF benytter OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv som baserer seg på følgende metodikk:

 

Illustrasjon som viser modell for hvordan sykehuspartner jobber med åpenhetsloven. Prosess er beskrevet i brødtekst.

 

 

Anskaffelser i Sykehuspartner HF gjennomføres i henhold til reglverket for offentlige anskaffelser, der vurdering av leverandører før og etter kontraktinngåelse er en viktig del.

Sykehuspartner HF har gjennomført en kartlegging av relevante leverandører, og har utført en foreløpig risikovurdering av disse basert på annerkjente referanser og kriterier for vurdering av risikoland. Neste steg er å innlede dialog med utvalgte leverandører for å innhente dokumentasjon og utføre kontroll i leverandørekjeden.

Sykehuspartner HF har også tatt initiativ til å opprette en møteplass for alle likesinnede «IKT-helseforetak» i helseregionene. Formålet er å dele erfaringer og på sikt utvikle en felles beste praksis for å implementere og etterleve åpenhetsloven.

Tilgang til informasjon

Ved forespørsel om informasjon skal Sykehuspartner HF kunne gi informasjon innen rimelig tid og senest innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt (utføres i henhold til prosess for Innsynsbegjæringer). Forespørsler skal sendes til post@sykehuspartner.no.

Sykehuspartner HF plikter også å redegjøre for utførte aktsomhetsvurderinger på årlig basis. 

Sist oppdatert 27.05.2024