logo Sykehuspartner

Virksomhetsarkitektur i Helse Sør-Øst

Teknologi og digitalisering blir en stadig viktigere del av pasientbehandlingen og en forutsetning for effektiv drift av sykehusene våre. Effektivitet handler både om gode pasientforløp og effektive arbeidsprosesser for helsepersonell. Men hvordan sikre at vi digitaliserer på en måte som totalt sett gir best mulig helsetjeneste for den enkelte?

For å svare på dette må vi først og fremst forstå sykehuset som virksomhet: Hvordan er pasientbehandlingen organisert? Hvem samarbeider med hvem? Hvordan foregår vareforsyning, rengjøring og matlaging? Dernest må vi ha en god oversikt over hvilke muligheter teknologien gir. Det er først gjennom en helhetlig forståelse av hvordan dette henger sammen, at vi får gode svar og lykkes med digitalisering.

Denne helheten er illustrert i «planeten» - vår felles helsetjeneste i regionen. Les mer om planeten. 

Virksomhetsarkitektur beskriver sammenhenger og avhengigheter i komplekse virksomheter.

Det dreier seg om hvordan virksomheten er organisert, hvordan arbeidsprosesser er satt sammen og hvordan IT-løsninger brukes. Virksomhetsarkitektur hjelper oss å gjøre de riktige tingene på den riktige måten og er en viktig del av virksomhetsstyringen.

Tenk deg at du skal bygge et hus. Da er det lurt å ha en byggetegning som forklarer hvordan vei, vann og strøm må være på plass før grunnmuren settes opp. Du må også vurdere hvordan byggverket skal reises og hvilke materialer som bør brukes hvor.

Tilsvarende er det i et sykehus viktig å tenke gjennom hvordan pasientbehandlingen er organisert og hvordan støttefunksjoner som vare- og matforsyning skal fungere. Hvordan skal vi ta i bruk teknologi for å understøtte disse prosessene? På samme måte som vi velger byggematerialer til huset, må vi velge hvilken teknologi vi skal bruke når og hvor.

Virksomhetsarkitekturen i Helse Sør-Øst består av prinsipper, metoder og modeller som til sammen beskriver denne helheten (Digitaliseringsdirektoratet, 2021). Denne er fundert blant annet i Nasjonal helse- og samhandlingsplan, regional utviklingsplanden regionale delstrategien for teknologiområdet og Sykehuspartner utviklingsplan

Virksomhetsarkitekturen gjelder for spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst, dvs. det regionale foretaket og alle de 11 helseforetakene i regionen.

 

Arkitekturstyring handler om den tekniske siden; dvs. hvordan vi skal styre og kontrollere IT-strukturen og IT-systemene i virksomheten. Dette er formulert i retningslinjer og prinsipper.

Arkitekturstyring i Helse Sør-Øst skal sikre at vi utvikler og forvalter IT-løsninger på en koordinert og effektiv måte i hele regionen. Regional arkitekturstyring er et viktig virkemiddel for å identifisere og anbefale de riktige strategiske tiltakene og er en sentral del av porteføljestyringen. Den er også med på å bestemme om vi skal gjenbruke eksisterende løsninger, kjøpe nye IT-systemer eller om vi skal «bygge» noe selv.

Kort fortalt skal vi ved hjelp av god arkitekturstyring utnytte fordelene og reduserer ulempene ved digitalisering. Oppfølging av konkrete forbedringsinitiativ er en viktig del av dette. Helse Sør-Øst har blant annet et mål om å fjerne tidstyver slik at helsepersonell bruker tiden sin på pasientbehandling og ikke på plunder og heft.

Helsepersonell og teknologer har ofte lite kjennskap til hverandres fagområder og opplever at de er på hver sin «planet». Konsekvensene kan være at vi utvikler nye digitale løsninger som ikke passer inn i hverdagen i sykehuset. Det er derfor avgjørende at teknologene forstår behovene og det komplekse samspillet mellom ulike faggrupper på sykehuset, samtidig må helsepersonell ha innsikt i mulighetene teknologien gir. Det er kun gjennom en felles forståelse at vi kan vi lage gode digitale tjenester til beste for både pasienter og helsepersonell.

Helse Sør-Øst har visualisert virksomhetsarkitekturen i en «planet» for å gjøre det enklere å se helheten i pasientforløpene.

Planeten er tenkt som et hjelpemiddel for å øke forståelsen for hvordan helsetjenesten er organisert og henger sammen, enten du er helsepersonell, teknolog eller leverandør. Kjerneområder som forskning, utdanning av helsepersonell, og opplæring av pasienter og pårørende er også en viktig del av dette.

Planeten er interaktiv, så her kan du klikke og få opp tekstbokser for mer detaljer.

Målet er at vi gjennom en felles forståelse kan lage gode digitale tjenester til beste for både pasienter og helsepersonell.

 

 

Virksomhetsarkitektur en består av flere lag med ulikt detaljnivå. Alt  ligger samlet i en "verktøykasse"  fremstilt som en brukerreise. Enten du er beslutningstaker og skal planlegge og prioritere mellom ulike initiativ, eller du skal gjennomføre et mulig forbedringsinitiativ, kan du følge disse stegene.

Brukerreise i virksomhetsarkitektur.

 

Arkitekturarbeidet i Helse Sør-Øst er et samarbeid mellom Sykehuspartner, helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. Vi samarbeider også på tvers av helseregionene og nasjonalt gjennom den nasjonale styringsmodellen.

 

 

Har du spørsmål, ta kontakt med oss:

Arkitektur@sykehuspartner.no

Sist oppdatert 19.06.2024