logo Sykehuspartner
En mann som smiler til kameraet

Regional porteføljestyring

Helse Sør-Øst har innført helhetlig porteføljestyring. Porteføljestyring er ledelsens verktøy for å planlegge og levere prioriterte endringsinitiativ som understøtter målene om utvikling av gode og fremtidsrettede helsetjenester og mer effektiv pasientbehand

Porteføljestyring skal bidra til at prosjektene som startes som regionale initiativ er til det beste for helseforetakene i regionen og i tråd med regionale og nasjonale strategier. Arbeidet skal følge retningslinjer for porteføljestyring i Helse Sør-Øst som innebærer at:

  • de initiativ som er startet fullføres iht. god praksis for prosjektgjennomføring
  • foretaksgruppen oppnår ønskede effekter og gevinster av de initiativ som startes
  • prosesser er åpne, forutsigbare og transparente, og gjennomføres iht. god praksis

Det er etablert et porteføljestyre for den regionale IKT-prosjektporteføljen som består av de administrerende direktørene ved helseforetakene i regionen. Porteføljestyret har ansvar for at det er de rette prosjektene som startes som regionale initiativ og at prosjektene styres på en god måte.


Sist oppdatert 11.04.2024