logo Sykehuspartner
To radiografer foran en MR maskin

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus

Målet med prosjektet er å sikre rask og trygg innføring av regional radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus.  

Helse Sør-Øst RHF inngikk i 2020 en regional avtale som omfatter regional radiologiløsning, multimediearkiv, samhandling og doseovervåking. Den valgte radiologiløsningen er basert på det regionale multimediearkivet og dette prosjektet skal i første omgang innføre løsningen ved Oslo universitetssykehus. Flere av helseforetakene i regionen har behov for å få på plass bedre radiologiløsninger, i anskaffelsen er det derfor lagt til rette for at løsningen etter hvert kan tas i bruk av alle helseforetakene i regionen. 

Prosjektet startet i september 2020 og skal etter foreløpig plan være ferdig i midten av 2024. 

 Fase: Gjennomføring 

Helse Sør-Øst RHF gjennomførte høsten 2020 anskaffelse av en regional løsning for multimediearkiv, radiologi, samhandling og doseovervåking. En regional avtale er inngått med Sectra Norge AS.  

Hovedleveransene i prosjektet er å: 

 • Etablere et regionalt multimediearkiv 
 • Etablere og innføre en regional radiologiløsning for Oslo universitetssykehus 
 • Etablere basis løsning for samhandling ved Oslo universitetssykehus 
 • Etablere drift og forvaltning av nye løsninger i Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus 
Oslo universitetssykehus er i dag det eneste helseforetaket i regionen som ikke har ett felles radiologisystem for sykehusene i helseforetaket. En felles løsning vil blant annet bidra til å sikre at komplett og oppdatert informasjon om pasientens helsetilstand og historikk er tilgjengelig.  

I tillegg til etablering av en felles radiologiløsning, skal prosjektet etablere et regionalt multimediearkiv, som i første omgang skal tas i bruk for radiologi og nukleærmedisin ved Oslo universitetssykehus. Multimediearkivet skal etter hvert kunne anvendes for lagring og deling av andre multimedieobjekter, både ved Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i regionen.  

Basis samhandlingsløsning skal erstatte dagens løsninger for radiologisamhandling ved Oslo universitetssykehus. 

Innføring av felles radiologiløsning (RIS/PACS) ved Oslo universitetssykehus vil understøtte pasientsikkerhet og redusere avvik. En felles løsning vil gi tilgang til utvidet informasjon til bruk i pasientdiagnostikk og være tidsbesparende for alle ansatte som forholder seg til bilder og svarrapporter fra klinikk for radiologi og nukleærmedisin. 

Etableringen av et regionalt multimediearkiv legger også til rette for videre arbeid med lagring og deling av data fra alle fagdisipliner ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.     Oslo universitetssykehus implementerte én felles radiologiløsning i april 2023, først med oppstart på Rikshospitalet og Radiumhospitalet i oktober 2022, deretter på Ullevål sykehus, Aker sykehus og legevakten i april 2023. Parallelt er det etablert en egen forskningsløsning for radiologiske undersøkelser. Denne løsningen vil i første omgang benyttes av Oslo universitetssykehus, men etter hvert også brukes til dialog og deling av data med samarbeidspartnere, bl.a. Universitetet i Oslo. I tillegg er det også etablert en ny løsning for Oslo kommunale legevakt og Sunnaas sykehus, slik at de kan se egenproduserte undersøkelser på en trygg og sikker måte.

  Prosjektet skal i 2023 etablere en samhandlingsløsning for deling av informasjon med andre helseforetak og eksterne samhandlingspartnere, samt supplere radiologiløsningen med ny funksjonalitet. I tillegg skal prosjektet tilrettelegge for behov bl.a. fra byggprosjektene, når det gjelder multimediebruk i regional løsning. Prosjektet planlegges avsluttet første halvår 2024. 

   ​

  Styringsgruppelede og prosjektleder 

  Styringsgruppeleder: Paulina Due-Tønnessen, Oslo universitetssykehus. 
  Prosjektleder: Hilde Myhren, Oslo universitetssykehus.​

  Foto: Oslo universitetssykehus

  Sist oppdatert 11.04.2024